فنلاند

درباره فنلاند

كشور فنلاند به كشور 60 هزار رودخانه معروف است. این كشور در طول سال 53 روز تاریكی و بقیه سال روشن است. بهار بهترین فصل اسكی میباشد وبقیه طول سال دارای بهترین وزیباترین مناظر طبیعی است.برای رفتن به فنلاند میتوان با ایران ایر از طریق آلمان- فرانسه-انگلستان و یا هواپیمائی تركیه – لوفت هانزا- آلیتالیا مسافرت كرد.